Vår guide til valg av ERP-løsning

 • Post category:Nyheter

Vår guide til valg av ERP-løsning

Dere har tatt det første skrittet og bestemt dere for å implementere et ERP-system i virksomheten din som har full støtte i fra toppledelsen. Nå
begynner det virkelige arbeidet med fasen for valg av ERP-leverandør og system som innebærer følgende aktiviteter:

1. Bygg et godt ERP-prosjektteam

Når du har et dedikert prosjektteam, er det mer sannsynlig at du velger et ERP-produkt som passer bedriftens behov.

Dette teamet bør bestå av :

 • * En prosjektleder
 • * Avdelingsledere
 • * Superbrukere / innovatør(er)
 • * IT-ledereSAP, Orac
  le, Microsoft og Infor går head-to-head på

2. Studie av dine verdikjeder og forretningsprosesser

Alle virksomheter har en verdiskapning og prosesser som sikrer at produksjon og varestrømmer som sikrer at kunder mottar ønskede produkter med ønsket kvalitet.  Dette bør dokumenteres i analyse av forretningsprosesser (BPR) og verdikjede-analyse som viser muligheter og flaskehalser i dagens løsning. Se detaljer i pkt. Detaljanalyse nedenfor.

3. Definere ERP-krav og mål-bilde

Etterr gjennomført Detaljanalyse (gruppearbeid) sammenfattes gruppenes resultater i en system-krav rapport. Denne bruker prosjektgruppen som
beskrivelse av ERP-krav. De vil også dokumentere nåværende og fremtidige bruksområder og avstemme brukerenes problemer og ønsker. Dette legger
grunnlaget for å spesifisere vårt fremtidige mål-bilde og bestemme ERP-funksjoner som trengs. Det neste prosjektgruppen da må gjøre er å fremsette
ERP-krav og Mål-bilde for toppledelsen for godkjennelse og aksept..

4. Sikre fokus og aksept i toppledelsen

Det er viktig å søke og sikre aksept i toppledelsen helt fra starten av prosjektet da du trenger deres støtte gjennom hele
prosjektet. Å bygge en sterk forretning-løsning som tydelig demonstrere fordelene som et ERP-system vil gi, kan hjelpe deg med å sikre ledelsens
engasjement. Prosjektleder lager plan for status-utveksling til toppledelsen og møteplan for vedtak av mål-bilde og fremdrift i måloppnåelse.

5. Siling av aktuelle leverandører og kontraktsforhandlinger

Basert på definerte ERP-krav og mål-bilde urformes en forespørsel  til mulige leverandører. Det gir fakta om
hvordan hver leverandørs løsning oppfyller dine krav (RFP). Deretter avtales demo av de beste løsningene hvorpå du lager en ny «kortliste» leverandører. 
Ved å sammenligne leverandørenes demo, RFP og tilbud velges topp 3 lev. av ERP-system. Disse er med i sluttforhandlinger der vinneren er best på pris, teknologi og spesialtilpasning.


6. Gjennomføre tilpasninger og spesialutvikling av ny ERP-løsning

Denne prosessen er viktig og krevende og kan skape problemer for proejektet. Det er spesielt viktig at slike spesialutviklinger er spesifisert i
detalj samt at :

 • * Leverandørens rolle er kontaktfestet med økomi- og tids-rammer.
 • * Hvilke ressurser vi støtter lerandøren med økomi- og tids-rammer.
 • * Utviklingsmiljø og infrastruktur er avklart sammen med øvrige prosjektrammer.
 • * Alle funksjoner testes og godkjennes før overføring til endelig ERP-driftsversjon.

 
7. ERP-implementering, oppstart og test av levert løsning

Dette er en viktig prosess som følger plan lagd i gruppeoppgaven Implementering. Nøkkelkomponenter inkluderer:

 • * Gjennomfør omorganisering / restrukturering
 • * Konfigurasjon på valgt teknologi av totalt ERP-system
 • * Behandling av endringsforespørsler og testing av de nye funksjonene
 • * Testing av hele ERP-systemet
 • * Dataoverføring fra gammelt system til ny løsning via valgt dataoverføringsteknologi
 • * Opplæring for sluttbrukere paralelt i forskjellige deler av organisasjonen. 

Når systemet går i produksjon er prosjektet i en ny fase. For hvert problem som oppstår, og det vil kunne være mange, lages en feil-logg som
beskriver proglemet og ønsket løsning. I tillegg må hele data.-flyten i systemet testes og det dokumenteres ved spørringer og tester.

 

8. Resultat analyser av ERP–løsning og ROI.

Analyser brukeradopsjon og sammenlign bruksberegninger mot forhåndsdefinerte nøkkelindikatorer. Denne fasen bør inneholde :

 • * Total kostnad og investeringsoversikt
 • * Detaljert kostnadsbilde for hele prosjektet.
 • * Kostnader til ekstern bistand innen de forskjellige deler av organisasjonen.
 • * Effektiviseringspotensialet med angivelse av inntjeningsmuligherer.
 • * Nøkkeltallsanalyser ved bruk av valgte KPI’er.

 

 

Gruppeoppgaver :

Detaljanalyse av krav og muligheter ved ny ERP-løsning

I løpet av denne fasen etableres arbeidsgrupper som ledes av deltagere i prosjektteamet. Gruppene skal definere prosjektstrategien, organisatoriske mål, datahåndtering, systemstruktur samt innovasjonsmuligheter i virkshometen. Disse grupper jobber paralelt :

 

Gruppe 1. Definere en ressursstrategi

Det er nå vi skal kritisk vurdere dagens ressursbruk og dette må de interne brukermiljøene være sterkt involvert i. Ved å utforme en
ressursstrategi legges grunnlaget for å planlegge ønskede forbedringer og effektiviseringer. Dette er en viktig del av dine krav i mål-bildet.

Gruppe 2. Definere strategien for datahåndtering

Når du implementerer en ERP-løsning, må du migrere eksisterende data fra de gamle systemene til den nye ERP-plattformen. Før du gjør dette, må du
imidlertid klargjøre dataene dine ved å spesifisere en datahåndteringsstrategi. Den forteller hvordan du skal håndtere datakonverterings- og
dataavstemmingsprosessen og hvordan datautveksling skal gjøres. 
For å sikre god datakvalitet i det nye systemet må dataene som overføres fra det gamle systemet kontrolleres og renses før de overføres til det nye systemet.


Gruppe 3. Definere strategi for systeminfrastruktur

Når det gjelder systeminfrastruktur, har du to primære alternativerinternt driftet ERP eller skybasert ERP. Begge mulighetene har
sine fordeler og ulemper, og det er ikke et svar som passer til alle virksomhetsstørrelser og typer og som vil fungere for alle. For å finne den beste løsningen avstem mot dine systemkrav, budsjett og organisatoriske krav.

Gruppe 4. Lage strategi for organisasjons- og virksomhets-utvikling

En organisatorisk endringsledelsesstrategi er viktig for suksessen i et ERP-prosjekt. Denne strategien beskriver interessentenes behov og hvordan du
planlegger å kommunisere med dem. Det hjelper deg også med å vurdere endringsberedskapen i
virksomheten og hjelper deg med å avdekke
endringsmotstand blant prosjektets brukere. Videre er kjernen i prosjektet å gjøre gode analyser og mulige forbedringer innen virksomhets-utvikling. Fokuser derfor på :

 • * Dine unike virkshomhetskrav i prosjektet sporet mot dine prosjektmål (mål-bilde)
 • * Økonomisk og ressurs-budsjettet for prosjektet
 • * Dine organisatoriske mål for prosjektet og hvordan det forbedrer manges hverdag.

Gruppe 5. Avstem behov for spesialutvikling i ERP-løsningen

Mange virksomheter har helt spesielle prosesser og rutiner (se gruppe 4) som er avgjørende for at ERP-løsningen skal bli en suksess.
Detaljert beskrivelse lages av hvert endringsønske. 
Avstem deretter mot leverandører deres måte å løse dette på og til hvilke kostnader.


Fortsett å leseVår guide til valg av ERP-løsning

En historie om sky-løsninger

 • Post category:Nyheter

Nå for tiden ser jeg med interesse hvordan det jobbes med ulike sky-løsninger med ERP/CRM systemer. Jeg har selv jobbet med mange store og små prosjekter innen skreddersøm av it-systemer innen ERP- og CRM-løsninger som har tatt utgangspunkt i kundens verdikjeder. Vi brukte ikke Fossefall-metoden, men vår Cosima – modell, en tilnærmet smidig utviklingsmetode, som fokuserte på å støtte kundens verdiskapning ved å utvikle nye IT-løsninger. Modellen tar utgangspunkt i prototyping via iterative prosesser som resulterer til ønsket løsning. Nye versjoner ble først testet av våre utviklere og deretter av brukere før den nye versjonen ble satt i drift. 

Parallelt med utrulling av ny versjon jobbet utviklingsteamet videre med de neste prioriterte moduler og funksjoner i kundens nye totalløsning. På denne måten utviklet vi enten fra scratch et totalt nytt system eller med utgangspunkt i våre ERP / CRM løsninger som mal for den nye kundeløsningen.

Vi etablerte sky-løsning av våre systemer i 2010 som vi også tilbød som abonnement-løsning, men det var i tidligste laget i forhold til status og behov i markedet. I alle våre prosjekter brukte vi verktøy som nå benevnes NO-code og LOW-code basert teknologi. Det effektiviserer utviklingen samt gir frihet til valg av ønsket driftsmiljø og frihet til valg av sql-databaser som Oracle, SQL-server og MySql.

Jeg tror vi lykkes med store og små prosjekter fordi vår modell tok utgangspunkt i kundens overordnede krav / mål hvorav vi sammen beskrev definerte ny løsning med ønskede funksjonsområder utifra kundens behov. Ved at Cosima-modellen støtter kontinuerlig prototyping får også kunden ivaretatt nye ønsker og behov på kort og lang sikt når forutsetningene endrer seg.

Jeg har nå inntatt i Cosima rollen som rådgiver og støttespiller for de som trenger en senior.

MVH Per Ljåstad

Fortsett å leseEn historie om sky-løsninger

Det nye jobbmiljøet


           Skribent : Per Ljåstad

 

Nye roller og grupper i virksomheter med fleksibelt jobbmiljø.

Fremtidens arbeidsplass er nå på vei mot omfattende endringer. Nå, forhåpentligvis etter pandemien, vil nye krav og ønsker om fleksible arbeidsplasser være i fokus hos de fleste.

Fleksibilitet og frihet er nå øverst på folks prioriteringer, derfor er det ikke overraskende at dette har blitt en nøkkelfaktor for arbeidsgivere når de søker å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersonell. I dag mener to tredjedeler av arbeidstakere i alderen 25-34 at de ikke ville vurdere å søke en jobb hvis hybrid kontorplass ikke er mulig, dette basert på fakta fra flere undersøkelser. I tillegg vil flere arbeidstakere vurdere å søke en ledig stilling hvis en fleksibel måte å jobbe på eksisterer.

Samtidig skaper innovative selskaper nå nye lederroller for å lede nye grupper og prosjekter som er et resultat av et fleksibelt arbeidsmiljø.  Vi ser allerede at det søkes etter flere nye roller innen flere ansvarsområder. Som eksempel er Jobbteknologi leder og Relasjonsansvarlig, for bedre å optimalisere den hybride måten å jobbe på. Nedenfor beskriver vi noen av de nye rollene og grupperingene som kan bli nødvendig for å realisere bedriftens mål i fremtiden.

Jobbteknologi lederen & gruppen.

En rotete og ustrukturert jobbteknologi bidrar ikke til økt produktivitet. Mange bedrifter navigerer nå mot en hybrid og fleksibel måte å jobbe på, enten det er hjemmefra, ved hovedkontoret eller på et lokalt CoWorking senter som alle påvirker miljøet, kreativiteten og effektiviteten i vår jobb.

Rollen til en Jobbteknologi leder og gruppe er å overvåke selskaps arbeidsmiljø og stimulere til at det vil være det best mulige stedet å jobbe. Hovedfokus for lederen og gruppen er å skape et positivt miljø, både fysisk og online, som vil sikre at alle ansatte trives, føler seg trygge og ikke minst føler seg motiverte til å gjøre en god jobb uansett hvor de jobber.

Arbeidskultur lederen & gruppen

Ettersom de fleste bedrifter nå går over til å ansette en mer hybrid arbeidsstyrke, er det enda viktigere å presisere for de ansatte selskapets definerte verdier og mål uansett hvor de jobber. En bedrifts kultur er styrt av dens verdifokus, gjennomføringsevne og kvaliteten som virksomheten og dens ansatte leverer.

Arbeidskultur lederen må ha en dyp forståelse av kulturen for å nå aktuell visjon for fremtiden. Deres hovedansvar er å skape og vedlikeholde selskapets bedriftskultur og stimulere ansattes moral. De vil også jobbe med HR ved å rekruttere, oppfølging av ansatte samt ha en klar rekrutteringsstrategi. I tillegg er det viktig å veilede opplæring og videreutdanning av de ansatte, både nye og gamle.

Kundeansvarlig & gruppen

En rolle som går hånd i hånd med Arbeidskultur lederen er Kundeansvarlig som ofte jobber sammen for å skape god synergi mellom ansatte og kunder. Deres hovedrolle er å være en talsmann for kunder og samarbeide med produkt- og markedsføringsteamene for å skape en «kunde-først»-kultur. De vil også drive initiativer som å lage lojalitetsprogrammer, workshops og andre ide-dugnader.

Kort sagt er hovedoppgaven deres å vite alt om kundene deres for å virkelig få kontakt med dem og dele disse behovene og ønskene med resten av selskapet. Det er samtidig viktig å ta med kundene i de nye mulighetene kunder får til selv å finne informasjon om våre løsninger i en kundefokusert skyløsning. Ved å integrere dette med en god B2B-ehandel får kunden full handlefrihet i eget tempo.

Bærekraft lederen & gruppen

Bærekraft har blitt en prioritet for de som leverer varer og tjenester, og det er stadig viktigere for alle bedrifter å være bevisst sin bærekraft og miljøpåvirkning.

En sammensatt stilling da Bærekraft lederen er ansvarlig for å sette et selskaps visjon og mål rundt miljø og bærekraft, fastsette retningslinjer og sikre at initiativer blir oppfylt på alle trinn.

Dette er den typen rolle som vil appellere til de som både er initiativrike, men som også har ferdigheter i å samle inn og analysere kvalitative og kvantitative data.

Relasjonsansvarlig & gruppen

Ettersom skiftet mot en global-økonomi fortsetter å vokse ser vi at et økende antall fagfolk velger å jobbe som frilansere. Bedrifter som omfavner den hybride måten å jobbe på bør derfor vurdere å ansette en Frilans-leder & relasjonsansvarlig som administrerer frilansteam og prosjektteamledere.

Deres rolle er utelukkende å engasjere seg i alle våre allianser, bygge relasjoner og vokse selskapets rykte innenfor det konkurrerende frilansmiljøet. Her finnes mange av de smarte hodene.

Med tusenvis av moderne CoWorking-miljøer rundt oss åpnes også mulighetene for å skape vekst både nasjonalt og internasjonalt. Gode relasjoner er ofte grunnlaget for å skape slik vekst. Den hybride jobbmodellen skaper også nye muligheter for selskaper som ønsker å utvide sin produktspredning til nye markeder nasjonalt eller internasjonalt i egen regi eller via våre relasjoner.

Per Ljåstad, Rådgiver IT & Innovasjon

 

Fortsett å leseDet nye jobbmiljøet

Nye medlemmer i Gullegget

 • Post category:Nyheter

Sindre Juul Hamberg og Fredrik Bakke har vært kolleger i mange år:

Nå satser de på egen bedrift med kontorer i Gullegget

TAR SATS: FREDRIK BAKKE OG SINDRE JUUL HAMBERG STÅR BAK EN SPENNENDE NYETABLERING PÅ HVERVENMOEN.

Fredrik Bakke (30) fra Jevnaker har fått med seg drammenseren Sindre Juul Hamberg (29), og sammen har de etablert CollabIT AS. To måneder inn i selskapets historie har de omsatt for over 700.000 kroner.

Se artikkel i RingBlad

Fortsett å leseNye medlemmer i Gullegget

Tid for å oppgradere kontoret ditt?

 • Post category:Nyheter

Ja, 2020 er nå over og det meste ser bedre ut for 2021. Kanskje du (og teamet ditt) begynner å se etter alternativ til hjemmekontor? Gullegget tilbyr dere å oppgradere til moderne kontorlokaler som er tilpasset den nye hverdagen, men fortsatt med corona (en tid).

Gullegget er et kontorfellesskap på HM49 som tilbyr mange forskjellige måter å jobbe på slik at du kan finne en arbeidsstil som passer dine ønsker og behov. Se nærmere på våre alternativer og ta kontakt for å finne den beste løsningen.

Fortsett å leseTid for å oppgradere kontoret ditt?

Ringerikes Blad; Per måtte slå selskapet konkurs – men gir ikke opp

 • Post category:Nyheter

FORTSETTER: Per Ljåstad (64) fra Hole driver fortsatt Gullegget, men ikke under selskapet med samme navn. Foto: Elin Harstad Iversen

Av Mette Eriksen                                                                                                                                             Publisert:22. september 2020, kl. 04:58

Daglig leder i Gullegget AS, Per Ljåstad (64), møtte på utfordringer også før koronautbruddet. Men konkursen i selskapet har ikke stoppet ham i å satse videre.

I november i fjor skrev Ringerikes Blad om Per Ljåstad i Gullegget AS som måtte flytte virksomheten ut av lokalene han leide hos Hønefoss Sparebank.

LES OGSÅ: Må ut av torget: Nå ser Per etter nye lokaler til «Gullegget»

Ljåstad var da på jakt etter nytt husrom hvor han kunne fortsette å tilby kontorplasser, møterom og rådgivning. Det fant han også, og ble raskt installert i nye lokaler på Hvervenmoen.

– Tøff periode

I mellomtiden har koronakrisen herjet med lokale bedrifter, også Ljåstad har opplevd lavere aktivitet.

– Det har vært en tøff periode. Alle skulle jo ha hjemmekontor. Men nå tror jeg at folk begynner å bli lei av å sitte ved kjøkkenbordet. Det er i ferd med å løsne igjen, det ser vi også av trafikken på nettsiden, forteller han.

Likevel, pandemien har satt preg på hverdagen i Gullegget. Drop-in-tilbudet er lagt på is, og selv om flere benytter seg av faste plasser i kontorfellesskapet, må de overholde strenge smittevernrutiner.

– Slik det ser ut nå, har jeg tro på mer aktivitet framover.

HOLDER MOTET OPPE: Per Ljåstad har tro på at aktiviteten vil ta seg opp, og at flere vil omfavne ideen om deling av kontor- og møteromsfasiliteter. Foto: Elin Harstad Iversen

LES OGSÅ: Slik skal Per samle småbedrifter i Ringerike: – Drømmen er å høre at det summer i rom og korridorer

Konkursen

Men virksomheten skal nå drives videre via Cosima AS, ettersom Gullegget AS gikk konkurs tidligere i september.

– Årsaken til konkursen var avtalene selskapet hadde med Fibernett, som var knyttet til lokalene i Hønefoss sentrum, forklarer han.

– Dette var en avtale med lang bindingstid, som vi ikke klare å løse oss ut av. Konsekvensen var at selskapet måtte stilles konkurs.

– Gullegget er her fortsatt, men under et annet selskapsnavn.

Bostyrer er advokat Per E. Askilsrud. Krav til boet må meldes innen 22. oktober.

Under ser du regnskapstallene for det første driftsåret til Gullegget AS.

Fortsett å leseRingerikes Blad; Per måtte slå selskapet konkurs – men gir ikke opp

Gullegget har flyttet til Hvervenmoen

 • Post category:Nyheter

På grunn av  vekst i Hønefoss Sparebank, nå Skue, måtte vi flytte fra Søndre Torv ved utgangen av 2019. Etter at vi gjorde det kjent i våre media og Ringblad ble det mange henvendelser og forslag til nye kontorer for Gullegget.

Etter å ha mottatt veldig mange forslag både sentralt i byen og fra mange av alle våre «moer» i vår region tok vi det endelige valget. Inntrykkene fra alle som var i Gullegget ved utflytting summerte  seg til at vi bestemte vi oss for å satse på ikonbygget Hvervenmoen 49. Der er vi nå på plass i 2. etg og kan tilby et kontorfellesskap på ca 500 m2 med topp moderne kontorer og flere flotte møterom.

Her har vi det flotte bygget med sine topp moderne fasiliteter. I tillegg til gratis parkering har vi en topp kantine i etasjen under oss. 

Her vil vi samle flere 10 talls bedrifter som sammen vil være del av et både faglig og sosialt miljø. Har du hjemmekontor, er pendler eller av andre grunner trenger en fast eller fleksibel kontorplass så ta kontakt og be om «et besøk» ved å klikke knappen på våre hjemmesider.

Vi har så gunstige priser at alle skal oppleve en mye større verdi av alle tjenestene som følger med som gratis internett, print/skan, møterom, strøm, kaffe/te og parkering. For alt dette betaler du fra kr 2000 i DropIn området og til kr 3500 pr mnd med fast kontorplass i et fast kontor. Det er så gunstig at det lønner seg ikke å ha hjemmekontor.

Ta kontakt så får du se vårt flotte kontorfellesskap !

Fortsett å leseGullegget har flyttet til Hvervenmoen

Pendlere føler de daglig kaster bort tid !

 • Post category:Nyheter

Det er vel mange av oss som er eller har vært pendler. Nå har Gullegget gjort det mulig å jobbe en eller flere dager hos oss. Det gjør at du bedre utnytter tiden din samt får inspirasjon av andre kreative personer. Flere av de store selskapene i Norge inngår nå avtaler med CoWorking sentre som Gullegget der flere pendlere deler kontorplasser samtidig eller på forskjellige dager i uken. Kan dette gjelde deg så ta kontakt !

Fortsett å lesePendlere føler de daglig kaster bort tid !

Slutt på innhold

Ingen flere sider å laste